Capgemini World Insurance Report 2019: 

Pojišťovny musí inovovat a reagovat na nová rizika

Praha, 29. května 2019 – Již více než deset let přináší Capgemini pohled na technologický vývoj v pojistném sektoru ve svém World Insurance Reportu. V současném businessovém prostředí čelí všichni jeho aktéři novým rizikům, která pochází zejména z makroprostředí. Těmto rizikům čelí jak privátní a firemní klientela pojišťoven, tak pojišťovny samotné. Klientela pojišťoven je stále náročnější na kvalitu a komplexnost nabízených služeb, ale pojišťovny stále nedokáží uspokojit zákaznické očekávání v plné výši. Pouze 25 % firemních klientů a 15 % privátních klientů je dostatečně pojištěno proti novým rizikům. Služby s přidanou hodnotou a větší zapojení do života klientů jsou cestou pro pojišťovny, jak zlepšit retenci svých klientů a jak získat klienty nové. V této věci pojišťovnám pomohou technologické společnosti, které disponují technickou sadou dovedností, jenž mohou zlepšit kvalitu nabízených služeb a přinést nové pojistné produkty na trh. K této spolupráci se pozitivně vyjádřilo 50 % dotázaných pojišťoven. Pojišťovny by měly změnit přístup ke svým klientům a chovat se k nim jako partner, který jim na životní cestě bude oporou a pomůže jim ke snížení rizika.

Pojišťovny nestíhají reagovat na nová rizika a nesplňují zákaznická očekávání

Capgemini identifikovalo pět hlavních makro rizik, kterým klienti pojišťoven čelí: nové enviromentální dopady a trendy, technologický rozvoj, měnící se demografické trendy, nová medicínská a zdravotní rizika a stále se měnící podnikatelské prostředí. Většina pojišťoven do této doby nebyla schopna reagovat na zmíněné hrozby a poskytnout svým klientům vhodné produkty, které by rizika z nich plynoucí pokryla. Méně než 25 % firemních klientů a méně než 15 % privátních klientů si myslí, že nejsou dostatečně pojištěni před výše zmíněnými makro riziky. Nejčastějším rizikem, kterému čelí privátní klientela, jsou rizika spojená se vznikem zdravotních potíží a nákladů na jejich léčbu. Že taková situace nastave, se obává 85 % dotázaných pojistitelů, z nichž pouze 10 % má podle jejich názoru komplexní pojištění, které by případná rizika dokázalo pokrýt. Příchod další finanční krize je největším rizikem identifikovaným firemními klienty pojišťoven (88,3 %), z čehož přibližně 16 % je přesvědčeno, že by své potenciální ztráty dokázalo pokrýt současným pojištěním. Další velkou hrozbou pro privátní i firemní klientelu je nebezpečí kyberútoků a zneužití osobních údajů. Tomuto riziku je vystaveno 83 % privátních klientů a 87 % firem. Pouze 5 % privátních klientů je proti podobné situaci pojištěno, v případě firem je pojistným produktem chráněno 17 % z nich. Produktová nabídka týkající se kyberútoků pro privátní klientelu není příliš rozsáhlá, což dává prostor pojišťovnám k akvizici nových klientů.

Strategické produktové plány pojišťoven ne vždy kopírují současné trendy v pojistném sektoru. Přibližně 70 % dotázaných představitelů pojišťoven se vyjádřilo, že jejich produktová nabídka se neustále rozšiřuje. Nové produkty se bohužel nedají pokládat za komplexní a nedokáží pokrýt rizika plynoucí z nových „hrozeb“, kterým klienti pojišťoven v současnosti čelí. Jedinou světlou výjimkou je oblast P&C pojištění[1]. Pojišťovny kladou na oblast P&C pojištění zvýšený důraz a téměř veškeré nově plánované produkty jsou komplexního charakteru a reagují na nové hrozby.

[1] Pojmem P&C pojištění se označuje kategorie pojištění majetku a úrazového pojištění.

Technologie pomohou pojišťovnám při řízení rizik a vývoji inovativních produktů

Technologie jako strojové učení, umělá inteligence nebo pokročilá datová analýza nabízejí pojišťovnám možnost získat další strukturovaná i nestrukturovaná data z vícero zdrojů, která by vedla k jednodušší kvantifikaci nově vznikajících rizik. Více než 55 % dotázaných pojišťoven již zmíněné technologie k identifikaci a kvantifikaci rizika využívá. Jednou z dalších cest je automatizované vyhodnocení rizik, které by pojišťovnám pomohlo s rychlejším spouštěním nových produktů na trh a posouzení rizikovosti klienta při uzavírání nových pojistných smluv. Capgemini konstatuje, že nové produkty založené na nových business modelech (např. on-demand [2] pojištění nebo pay-per-use pojištění) se bez automatického scoringu klienta neobejdou. Pojištění založená na nových business modelech jsou mezi zákazníky stále populárnější a více než 55 % z nich vykazuje zvýšený zájem o inovativní pojistné produkty. I přes zmíněné benefity, které z nich plynou, pouze 33 % dotázaných pojišťoven nástroje pro automatizované vyhodnocení rizik používá. Využívání IoT zařízení (zařízení pro internet věcí) stále není v pojistném sektoru masově rozšířeno. I přes identifikovaný potenciál IoT pro získávání analytických dat a využití čidel v případě parametrického[3] či pay-per-use pojištění, pouhých 20 % dotázaných pojišťoven tato zařízení ve své praxi využívá. Lépe jsou na tom pojišťovny ve využívání umělé technologie, kterou implementovalo více než 57 % z nich.

[2] On-demand pojištění může být klientem libovolně sjednáváno a zrušeno, nebo je platné pouze po dobu trvání určité události. On-demand pojištění často nachází uplatnění ve sdílené ekonomice nebo při cestování.

[3] Parametrické pojištění je typ pojištění, při kterém se pojistníkovi nevyplácí pojistná částka při skutečné škodě, ale při nastání určitých podmínek. Příkladem může být pojištění úrody v zemědělské produkci, kdy je pojistná částka vyplacena při nedostatečném množství srážek.

Partnerství s technologickými společnostmi je cestou k úspěchu

Jedním ze směrů, kterým se pojišťovny vydávají pro získání přidané hodnoty pro své pojistné produkty, jsou partnerství s InsurTechy (technologické společnosti působící v pojistném sektoru) či jejich akvizice. InsurTech společnosti často nabízejí pokročilé nástroje pro identifikaci rizik, nejen v případě scoringu klientů, ale i v dalších oblastech jako je např. pravděpodobnost nastání škodné události nebo využívání dat za účelem zlepšení prevence. Zejména kvůli zákaznicky orientovanému modelu dnešních pojišťoven je prevence správným krokem a přináší výhody pro klienty i pojišťovny. Ke spolupráci s InsurTech společnostmi se pozitivně vyjádřilo přibližně 50 % dotázaných manažerů pojišťoven. Další možností je integrace nových produktů a nástrojů od InsurTech společností do svého portfolia. V tom pojišťovnám může pomoci otevření rozhraní API, z něhož v současné době benefitují i bankovní domy ve formě open bankingu. Nejen technologické společnosti působící v pojistném sektoru mohou pojišťovnám pomoci se získáním přidané hodnoty. HealthTech společnosti, zabývajícími se technologiemi používánými ve zdravotnictví, jsou dalším příkladem synergického vztahu mezi pojišťovnou a tech společností. Příkladem může být aplikace zaměřená na zdravotní prevenci, která klientům připomene jejich ranní medikaci nebo je odmění za zdravý životní styl formou snížení pojistného.

Pojišťovny jako partneři svých klientů

Pojišťovna budoucnosti nebude již pouhým plátcem pojistné částky při vzniku škody. Dle 3 P modelu (partner, preventer, payer) pro oslovení zákazníků, který vytvořila společnost Capgemini, pojišťovny již nebudou pohou entitou, se kterou klienti uzavřeli pojistnou smlouvu. Pojišťovny budou plnit roli partnera svých klientů, který jim poskytne pomoc při nastání rizikové situace a činitele, jenž se postará o zvýšenou prevenci proti nastání škodní události. Pojišťovny v tomto směru využijí klientská data k větší personalizaci služeb s přidanou hodnotou a k poskytování poradenských služeb. Ty povedou ke snižování rizika, které jejich klienti podstupují a díky sníženému počtu likvidací pojistných událostí přinesou zvýšení profitability pojišťoven. Hlavní podmínkou pro správné využití 3 P modelu a získání představy o rizicích, kterým jejich klienti čelí, je využívání nových technologií. Ať už se jedná o IoT zařízení či mobilní aplikace, pojišťovny získají data v reálném čase, které mohou využít při identifikaci klientského rizika a poradenské účely. Přesto klienti stále nejsou příliš ochotni sdílet dodatečné osobní údaje s pojišťovnami, ani za cenu personalizace služeb a lepší prevence. Pouze 28 % privátních klientů by svá data pojišťovnám poskytlo, ale pouze 15 % by za služby s přidanou hodnotou bylo ochotno zaplatit. Firemní klienti jsou, za podmínky získání služeb s přidanou hodnotou, se svými daty sdílnější. Více než 45 % firemních klientů by bylo ochotných svá data pojišťovnám poskytnout a 36 % by za personalizované služby zaplatilo. „Pojišťovny zkoumají nové obchodní modely, jako například pojištění dle osobních potřeb zákazníků nebo dle dalších individuálních parametrů, chtějí být blíže zákazníkům a nabídnout jim vhodnější, personifikované služby na míru,“ říká Branislav Beneš z pražské pobočky společnosti Capgemini.

Společnost Capgemini identifikovala, že tento fenomén převládá u velkých společností, které jsou ochotné si za lepší kvalitu služeb připlatit. Zmíněný přechod pojišťoven z role plátce do role poradce je výsledkem agilního přístupu pojišťoven vůči novým rizikům současné doby a stále zvyšujícímu se očekávání jejich klientů. Pojišťovny tak mají příležitost využívat více proaktivní přístup ke svým klientům, rozšiřovat produktovou nabídku a vstupovat na nové trhy, ze kterých mohou očekávat nové zdroje svých příjmů.

Nové technologie se dostávají i na tuzemský trh

Na tuzemském trhu v oblasti pojišťovnictví se v těchto letech objevilo pár zajímavých projektů, které se vydaly cestou inovací. Ať už se jedná o InsurTech startupy nebo online srovnávače pojištění, všechny se rozhodly změnit zkostnatělý pojistný sektor v České republice. „Technologické firmy zabývající se pojištěním stále více nabývají na důležitosti. Ani zavedené finanční společnosti je neberou na lehkou váhu, o čemž svědčí jejich ochota do InsurTechů investovat nebo vytvářet své vlastní interní startupy. Český pojistný trh, v porovnání se západními zeměmi, stále ještě není z pohledu inovací vyzrálý. Přesto je ochota inovovat a využívat nové technologie zakomponována ve strategických plánech všech finančních institucí. Ať se jedná o digitální transformaci, vytváření intuitivních mobilních aplikací pro zvýšení interakce s klienty nebo otevření nových komunikačních kanálů. V neposlední řadě můžeme hovořit o zjednodušování procesů pomocí IoT zařízení, robotickou automatizaci či umělou inteligenci,“ říká Branislav Beneš z pražské pobočky společnosti Capgemini.

Celý report naleznete ke stažení na adrese https://worldinsurancereport.com/resources/world-insurance-report-2019/

Kontakt pro média:

Helena Petráková, Sales and Marketing Support

Capgemini Czech Republic s.r.o.

Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6, Czech Republic

E-mail:  helena.petrakova@capgemini.com