M24: Cesta k moderní a otevřené bance

Banky jsou vystaveny řadě externích vlivů: nové regulaci (PSD2, GDPR), silné konkurenci, tlaku na zákaznickou zkušenost či příchodu nových technologií a obchodních modelů (Open Economy). Základním předpokladem pro úspěch v těchto nových podmínkách je schopnost rychle a flexibilně reagovat na požadavky zákazníků, řešit jejich požadavky napříč kanály, v každém z distribučních kanálů znát jejich aktuální a správná data (platby, zůstatky) či stav klientských požadavků (žádost o nový produkt, změna nastavení účtu). Řada současných IT systémů bank není schopna splnit tyto business požadavky, případně za cenu vysokých nákladů. Nejčastěji je to z důvodu vnitřního uspořádání a schopnosti IT systémů, které nesplňují dostupnost 24/7, složitě a nespolehlivě poskytují aktuální informace o klientech, které jsou nekonzistentně rozprostřeny napříč celým ekosystémem banky.

Platforma M24 od Capgemini pomáhá dodat do IT architektury schopnost dostát výše uvedeným požadavkům. Jedná se o moderní platformu s vysoce dostupným úložištěm, vlastní aplikační vrstvou a možností rychlé integrace a nasazení. Platforma je umístěna mezi core systémy banky a distribučními kanály.

Platforma M24 přináší do banky schopnost rychle a správně reagovat na požadavky businessu a uspět tak na vysoce konkurenčním trhu finančních služeb.

Správné informace v dostupnosti 24/7

Picture17

24/7 dostupnost dat z / do klíčových systémů směrem z / do Front Endů → Aktuální a správné informace klientům v co nejkratším čase (platby, zůstatky, žádosti o nový produkt)

Picture8

Jednotné vysoce dostupné úložiště „pravdy“ Informace ze systémů banky na jednom místě

Picture12

Cesta k technologicky otevřené moderní bance, nativní podpora API management díky SOA architektuře

Podpora trendů a regulací

Picture23

Rychlá integrace a nasazení mezi stávající IT systémy, Time to Market – zvýšení frekvence releasů

Picture9

Snížení nákladů nutných na úpravy back endů, nulové náklady na licence

Picture10

Ideální platforma pro podporu implementace instantních plateb

Picture13

Vhodné řešení pro uchování svolení z pohledu GDPR a PSD II regulací

Picture18

Základní platforma pro Omnichannel

Postaveno na výkonných technologiích

Untitled2

Vysoce výkonné, škálovatelné a robustní řešení (nasazeno v 2.největší bance v ČR, obsluha více jak 2mio účtů)

Untitled (2)

Modulární a snadno rozšiřitelné

Business architektura M24

last verze obrazku

IT architektura M24

Untitled3

Hlavní business moduly

Client (Party)

Modul uchovává informace o klientovi jak z retailového, tak SME a korporátního segmentu. Platforma M24 zpravidla nepracuje se všemi daty o klientovi, ale jen s částí, jež je relevantní pro přímé kanály.  Platforma M24 může, ale zpravidla nefiguruje jako master systém pro tato data, ale je součástí řešení integrace se CRM. Nad touto strukturou lze jednoduše provádět různé deduplikace identifikačních údajů, adres klienta atd.

Payment

Modul poskytuje podporu kompletního spektra bezhotovostních plateb v rámci platebního styku jako jsou tuzemské platby
v rámci ČR, SEPA platby a svolení, svolení k inkasu, zahraniční (SWIFT) platby, trvalé platby, hromadné platby. Dále nabízí i specifické funkcionality jako dobíjení kreditu u mobilních operátorů, PayU platby (např. platba z e-shopů), splátka kreditní karty, atd. Modul umožňuje funkcionalitu hromadných importů s podporou následujících formátů: BBF, ABO, DUZ, MC, OFX, TXT, XLS/X a XML a SEPA. Při realizaci plateb koncový zákazník banky získává dojem, že platba je realizována v reálném čase, jelikož ihned dochází  k aktualizaci disponibilního zůstatku.

Product (Account, Card, Loan)

Modul shromažďující portfolio produktů klienta na jedno místo. Pracuje se všemi stavy produktů (aktivní, pasivní) včetně jejich historie, uchovává informace o běžném, spořícím účtu, terminované vklady, úvěry, korporátní úvěry, hypotéky a v neposlední řadě karetní produkty (debetní a kreditní karty) včetně doplňkových služeb. Pro tyto produkty spravuje kompletní transakční historii nebo evidenci splátkových kalendářů.  Systém je natolik robustní, že transakční historii je možné zobrazit několik let zpět.

User management

Uchovává disponenční model pro retail/SME/CORP (vazba mezi uživatelem, produktem a business funkcí v daném kanálu), nastavení limitů na operace přes daný kanál (na transakci, na product, kumulativní pro vybraný časový úsek).  V rámci tohoto modulu jsou definované Signing rules, které jsou následně použité s modulem Waitingroom.

Notifications

Modul zajišťuje transformaci eventů do klientem či bankou nastavených notifikací. Systém podporuje zasílání zpráv na kanál SMS, email, push notifikaci či Inbox. V případě tvorby notifikace na email lze jednotlivé zprávy/události seskupovat, transformovat do přílohy ve formátu PDF a opatřit podpisem a časovým razítkem. Mezi typické případy užití patří: pohyby na účtu a změna zůstatku, zaslání výpisu z účtu, avízo o expiraci platební karty, spoření a investice, kurzovní lístek, atd.

Applications

Modul zajišťuje uchovávání žádostí o finanční i nefinanční produkty, evidenci jejich stavu a jejich následné odeslání ke zpracování. (např. žádost o úvěr, spořicí účty, termínované vklady, povolené přečerpání, kreditní karty)

Ostatní business moduly

Waiting room

Modul Waiting Room obsahuje  workflows a požadavky (finančního i nefinančního charakteru), které je potřeba schválit před tím, než jsou odeslané k dalšímu zpracování. Omnikanálovým rysem této komponenty je i použití pro rozdělanou operaci na libovolném kanále a její dokončení na kanále druhém (např. žádost o úvěr bude zahájen na internetovém bankovnictví a dokončena na ATM).

File Distribution System (FIDIS)

Komponenta zajišťující distribuci souborů (dokumenty, ZIP, export, importy, atd.) napříč organizací, ale i klientům vně organizace. Hlavní benefit je úspora velkých datových objemů. FIDIS může pracovat jak v režimu uložiště dat, tak jejich distribuce nebo pouze jako distributor, kdy se počítá s integrací na komponentu Data Management System, v tomto případě master úložiště souborů. Dalšími funkcionalitami jsou např. slučování souborů, jejich komprese, antivirová kontrola, atd.

Prepaid Cards

Implementace předplacených karet v cloudovém prostředí. Součástí řešení je mimo sadu služeb v prostředí MS Azure i webový portál a mobilní aplikace pro iOS a Android.

Statements

Tento modul v sobě uchovává informace o nastavení generování klientské dokumentace (zejména pak výpisů). Pro klientské výpisy je možné nastavit frekvenci, jazyk a formát. Vlastní distribuce výpisů je pak řešena samostatnou komponentou. Nabízí transformaci do cílových formátů: PDF, XML, SEPA XML, Multicash MT940, GPC.

Authorization & Signing

Modul zajišťuje autorizaci a podepisování prováděných transakcí a evidenci autorizačních metod samotných včetně jejich stavu (aktivní, blokované, počet špatných pokusů). Dále obsahuje funkcionalitu pro kontrolu a exekuci autorizační metody. V současnosti jsou vedle hardwarového tokenu a certifikátu možnými autorizačními metodami i SMS a OneTimePassword. Modul je jednoduše rozšiřitelný o další autorizační metody.

Product catalogue

Uchovává informace o tom, jaké produkty a služby banka umí nabízet (Účet, výpis, karta, pojištění, internet banking), jejich vlastnosti (frekvence výpisu, kanály použití). Definuje pravidla použití/nabízení produktů a jejich vlastností (min. věk potřebný pro zřízení produktu, nutnost po nějakou dobu (ne)vlastnit nějaký jiný produkt, …). Součástí tohoto modulu je i balíčkování jednotlivých produktů a služeb a příprava
pro Pricing & Billing.

Campaings

Modul uchovává kampaně a personalizované nabídky na jednom místě. Podporuje tak omnichannel přístup, aby po tom, co klient v jednom z kanálů nabídku přijme, už se mu nezobrazovala v druhém. Aktuální modul nabízí rozhraní pro hromadný import nabídek a kampaní. Na základě změn stavu jednotlivých nabídek informuje Backoffice přes zaslání eventů do modulu Notification.

Často kladené otázky

Jedná se o typové nebo individuální řešení?

M24 je platformou, jenž je implementována u několika zákazníků v ČR a SR. Na základě připraveného základního datového modelu a sady standardizovaných služeb je možné celé řešení nasadit během několika týdnů. V průběhu dalších týdnů probíhá tailoring datového modelu a služeb včetně parametrizace a customizace dle požadavků konkrétního zákazníka.

Jak dlouho trvá implementace platformy M24?

Celé řešení bez výrazného tailoringu je možné zpravidla nasadit během 9 měsíců do produkčního prostředí a to obvykle v následujících fázích: úvodní analýza (1 měsíc), detailní analýza (2 měsíce), vývoj a parametrizace (3 měsíce), testování a pilotní provoz (3 měsíce).

Jaká je výkonnost platformy M24?

Naše řešení provozují banky, které mají od 100.000 do 3 miliónu aktivních klientů. Veškeré požadavky z kanálů přímého bankovnictví stejně jako dotazy na zůstatky z ATM či POS dokážeme odbavit v řádu milisekund.

Jak dlouho historii transakcí lze uchovávat v M24?

Standardně na základně požadavků našich zákazníků uchováváme 5-10 letou historii. Systém lze snadno škálovat a je možné tedy uchovávat téměř libovolnou historii.

Jaký je licenční model?

Řešení M24 není omezeno žádnou licencí. Obvykle klient vyžaduje po ukončení nasazení řešení do produkce přesun zdrojových kódů do svého vlastnictví. Capgemini zpravidla poskytuje nadále supportní podporu (L3) a drobný rozvoj celého řešení.

Jaké technologie jsou využívány?

Celá M24 je postavena na standardních Enterprise technologiích jako je Oracle a Java, pro Prepaid Cards řešení je použit Microsoft Azure.